Aikaisemmat hallitukset

skripti logo

vol. 2
2021

skripti logo

vol. 1
2020

skripti logo

vol. 0
2019

Skriptin vaiheita